รายการ กรีฑา วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22/6/2560 เวลา 16.40 .
สนามกีฬาติณสูลานนท์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาแห่งชาติ
7:12.13 นาที นครศรีธรรมราช 2549 ลำปาง อรุณี ศุภวิมุติ/กะรัต ศรีเมือง/ทิพวรรณ สินธะ
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
4092
ภัทราวรรณ  จันพลโท
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
4082
จุฑามาศ  โขนขำ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
4095
รุ่งทิวา  แก้วมี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:07:08.07
Gold
1
5
3028
ปลืมกมล  ปะตังถาโต
นครราชสีมา
นครราชสีมา
3020
ฉัตรฑริกา  เครือเมฆ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
3037
สิรินทร์  วัฒนปัญญากุล
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:07:10.88
Silver
2
7
3092
นพวรรณ  อาธิเวช
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
3102
ศิวพร  สมใส
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
3099
ฟ้าลิตา  หนูสลุง
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:07:12.15
Bronze
3
4
1034
ปนัดดา  บุญครอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1044
วรพรรณ  นวลศรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1047
ศิริวรรณ  กุญชรินทร์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:07:15.29
4
3
1112
นารีรัตน์  วงษ์ฉาย
ชลบุรี
ชลบุรี
1118
วีรฉัตร  สุวรรณโชติ
ชลบุรี
ชลบุรี
1104
กมลพร  แย้มสี
ชลบุรี
ชลบุรี
00:07:26.18
5
1
5018
ชวิศา  หม่องคำมี
เชียงใหม่
เชียงใหม่
5025
อรนุช  เสกสรรค์พนาไพร
เชียงใหม่
เชียงใหม่
5024
แสนใจ  แซ่ว่าง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:07:39.66
6
8
5121
ลัดดาวัลย์  แดงสุวรรณ
พะเยา
พะเยา
5120
มุกตาภา  ช้างหิน
พะเยา
พะเยา
5123
อรปรียา  เถาหน้อย
พะเยา
พะเยา
00:07:42.89
7
2
4055
อัลวีณา  สำแดงสาร
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
4043
วิสสุตา  ชนะคช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
4047
สินีนาฎ  ศักดิ์แสง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:07:55.29
8
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -