ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
หนึ่งฤทัย    เสนาชู
เพศ
หญิง
สังกัด
กรุงเทพมหานคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กาบัดดี้
  ทีมหญิง