ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
สศิคณะ    บุญมาลา
เพศ
ชาย
สังกัด
อุดรธานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กีฬาทางอากาศ
  เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N