ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
จักรกฤษ    พันธสา
เพศ
ชาย
สังกัด
ลำปาง
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  เขย่งก้าวกระโดด - ชาย