ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
พัชรี    สินจ้าง
เพศ
หญิง
สังกัด
เพชรบูรณ์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กาบัดดี้
  ทีมหญิง