ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ธนบัตร    เถาว์โท
เพศ
ชาย
สังกัด
อุบลราชธานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กีฬาทางอากาศ
  เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A